KidBright

โดย: th [IP: 101.108.8.xxx]
เมื่อ: 2018-06-07 14:34:12
KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play

บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ

Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจุดเด่นของเทคโนโลยี:

บอร์ดสมองกลฝังตัวประกอบด้วย เซนเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock ลำโพง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

สร้างชุดคำสั่งแบบ block-structured programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ชุดคำสั่งถูกส่งไปยังบอร์ดสมองกลฝังตัวผ่านเครือข่ายไร้สาย ทำให้ใช้งานได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายคุณสมบัติ:

แอปพลิเคชันสร้างชุดคำสั่งรองรับการทำงานแบบ Event-driven Programming

แอปพลิเคชันสร้างชุดคำสั่งรองรับการทำงานแบบ Multitasking

รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ที่หลากหลายขอมูลเพิ่มติม www.kidbright.io

โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000

Email : Sales@kidbright.io

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 182,380