แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ 2561

โดย: แนวข้อสอบพร้อมเฉลย [IP: 180.183.21.xxx]
เมื่อ: 2018-08-10 09:49:56
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ 2561 เป็น แนวข้อสอบ เกี่ยวกับ นักจัดการงานทั่วไป ในระดับ ปฏิบัติการ เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ ข้อสอบออกบ่อย ภายในหนังสือ แนวข้อสอบ เล่มนี้จบภายในเล่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหา แนวข้อสอบ ในการเตรียมสอบรายละเอียดเนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ 2561

ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การประสานงานและการจัดการองค์การ

สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ นักจัดการทั่วไป

ตัวอย่าง ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.sheetth.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-2561/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 182,142